آموزش تشریفات

آداب معاشرت حرفه‌ای

آداب معاشرت جزو مهارت‌های فوق‌ضروری دنیای امروز ماست، در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی (استاد و سخنران تشریفات) برای تمامی پرسنل (اعم از کارکنان خدماتی، نیروهای پذیرایی، رانندگان، انتظامات و حفاظت فیزیکی، مدیران، کارمندان) بیاموزید.

اسکرول به بالا