آموزش تشریفات

مدیران و سرپرستان

آموزش ویژه تمام سرپرستان و مدیران شرکت، سازمان، رستوران، هتل در سایت کارکنان پنج‌ستاره و  با تدریس جناب آقای جابر مرتضایی

پیمایش به بالا