آموزش تشریفات

تشریفات ملی و بین‌المللی

تشریفات کاربردی و حرفه‌ای را می توانید در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی (استاد و سخنران تشریفات) برای تمامی پرسنل (اعم از کارکنان خدماتی، نیروهای پذیرایی، رانندگان، انتظامات و حفاظت فیزیکی، مدیران، کارمندان) بیاموزید.

پیمایش به بالا