آموزش رستوران داری

ویژه رستوران‌داران

پذیرایی یکی از مهم ترین مهارت‌های گارسون‌ها در رستوران هست که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه‌ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی مهار‌ت‌های فوق‌حرفه‌ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط های رستوران و کافه را با هم می‌آموزیم.

اسکرول به بالا