پرسنل خدمات (آبدارچی)

در آموزش نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) باید با پنج موضوع اصلی: 1. فنون پذیرایی و تشریفات 2. ظاهر و پوشش 3. نظافت و بهداشت 4. ایمنی 5. آداب معاشرت آشنایی پیدا کنند.

وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جابر مرتضایی به شما کمک خواهد کرد که مهارت نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) خود را در این زمینه ارتقاء دهید.

آغاز ثبت نام (سال ۱۴۰۰) دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه + کلاس اصول تشریفات و پذیرایی

آغاز ثبت نام (سال ۱۴۰۰) دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه + کلاس اصول تشریفات و پذیرایی دیدن کامل این مطلب….

اسکرول به بالا