نیروهای خدماتی(آبدارچی، پیشخدمت)

در آموزش نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) باید با پنج موضوع اصلی: 1. فنون پذیرایی و تشریفات 2. ظاهر و پوشش 3. نظافت و بهداشت 4. ایمنی 5. آداب معاشرت آشنایی پیدا کنند.

وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جابر مرتضایی به شما کمک خواهد کرد که مهارت نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) خود را در این زمینه ارتقاء دهید.

اسکرول به بالا