آموزش راننده تشریفات

رانندگان و واحد نقلیه

راننده تشریفات علاوه بر وظیفه اصلی خود که جابجایی سرنشینان خود مانند مدیران و میهمانان را برعهده دارد، باید با اصول رانندگی تدافعی آشنایی کامل داشته باشد، ضروریست با مهارتهای تشریفاتی نیز آشنایی داشته باشد.

وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جابر مرتضایی به شما کمک خواهد کرد که مهارت رانندگان اداری شرکت خود را در این زمینه ارتقاء دهید.

پیمایش به بالا